และรอการติดต่อกลับจากเรา
register กติกาและเงื่อนไข

PROFILE

*
*
โปรดระบุชื่อและนามสกุลให้ตรงกับบัตรประชาชน
*
*
*
*
เช่น www.facebook.com/samsung

BOOK THE SEAT

*
*
*

ท่านเคยใช้สมาร์ทโฟน
Samsung Galaxy มาก่อนหรือไม่

REGISTER
และรอการติดต่อจากเรา

PROFILE

*
* โปรดระบุชื่อและนามสกุลให้ตรงกับบัตรประชาชน
*
*
*
เช่น www.facebook.com/samsung
*

BOOK THE SEAT

*
*
*

ท่านเคยใช้สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy มาก่อนหรือไม่

x

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
Galaxy S7 for 6 Days Test Drive:

 • ระยะเวลากิจกรรม: 27 มีนาคม – 30 กรกฏาคม 2559
 • ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยระบุชื่อให้ตรงตามที่แสดงในบัตรประชาชนและเบอร์ติดต่อกลับตามจริง เพื่อใช้ในการตรวจสอบในวันรับผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตรงกัน หากข้อมูลในส่วนใด ไม่เป็นความจริงหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ในวันรับผลิตภัณฑ์จะถือว่าสิทธิในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุดลงทันที
 • ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการคัดเลือกโดยคณะเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งการพิจารณาจากการเล่นเกมส์ตามวิธีการและเวลาที่กำหนด ณ ช่วงเวลาเทรนนิ่ง การพิจารณาคัดเลือกของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมได้รับการติดต่อกลับว่าได้รับสิทธิทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ Galaxy S7 จะต้องเป็นผู้แสดงตนและรับผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองตามเวลาที่ตกลง พร้อมดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อรับผลิตภัณฑ์:
  • มอบสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ใบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถสำเนา ณ สถานที่ได้)
  • ลงลายมือชื่อในเอกสารเพื่อยอมรับเงื่อนไขในการใช้งานและจะคืนผลิตภัณฑ์ในวันที่ตามตกลง
  • ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมประสงค์จะรับเครื่อง Samsung Galaxy S7 ไปทดลอง 6 วัน ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องร่วมอบรมการใช้งานตามที่ลงทะเบียนมาก่อน จึงจะสามารถใช้งานบนเครื่อง Galaxy S7 ได้
 • สถานที่รับและคืนผลิตภัณฑ์คือ Samsung Experience Shop สาขา SQ1 สยามสแควร์ 1 , Terminal 21 , Central พระราม 2 และ แฟชั่น ไอส์แลนด์ เท่านั้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจะได้รับสิทธิทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 6 วัน (รวมเสาร์-อาทิตย์) นับตั้งแต่วันรับผลิตภัณฑ์
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ จะต้องนำผลิตภัณฑ์มาคืนที่สาขาที่รับเครื่องเท่านั้นและต้องคืนภายในเวลาที่กำหนด ของวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะทดลองใช้เท่านั้น (หรือวันที่ 6 หลังวันที่จากได้รับผลิตภัณฑ์) หากไม่สามารถคืนผลิตภัณฑ์ที่ Samsung Experience Shop ดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับในการคืนเครื่องล่าช้าเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท / วัน
 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องดูแลรักษาสภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเดิม ณ วันส่งมอบ โดยไม่มีการเสียหายหรือแตกหักใด ๆ จากการทดลองใช้งานและผู้ร่วมกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายเทียบเท่ากับมูลค่าของชิ้นส่วนที่เสียหาย โดยถือเป็นข้อตกลงรับผิดชอบเทียบเท่ากับราคาขายหรือซ่อมบำรุงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์สูญหายหรือเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ การพิจารณามูลค่าความสูญหาย หรือเสียหายจากบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีสิทธิได้รับการทดลองใช้เครื่อง Galaxy S7 เพียงท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น
x